Бичил санхүүгийн хөгжлийн сангийн бөөний зээлийн сонгон шалгаруулалтад хамрагдах санхүүгийн байгууллагуудад тавигдах шаардлагад өөрчлөлт орлоо

Бичил санхүүгийн хөгжлийн сангийн бөөний зээлд хамрагдах хүсэлтэй арилжааны банкууд доорх шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

1.    Сүүлийн 2 жил үйл ажиллагаагаа явуулсан,

2.    Монголбанкаас тавьсан зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг сүүлийн 2 улирлын турш ханган ажилласан,

3.    Чанаргүй зээлийн хувь нь салбарын дундаж чанаргүй зээлийн хувиас бага байх, 

4.    Зээлийн алдагдлаас хамгаалах санг Монголбанкны шаардлагын дагуу байгуулсан байх

 

Банк бус санхүүгийн байгууллагууд доорх шалгуур үзүүлтүүдийг хангасан байна. Үүнд:

1.    Сүүлийн 2 жил үйл ажиллагаагаа явуулсан

2.    Активын өгөөж (АӨ) үзүүлэлт нь 1.5 хувиас дээш

3.    Монголбанк, СЗХ-ноос тавьсан зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг сүүлийн 2 улирлын турш ханган ажилласан

4.    Чанаргүй зээлийн хэмжээ нь Монгол банкинд мэдээлсэн зээлийн өрийн үлдэгдлийн 5 хувиас ихгүй

5.    Зээлийн алдагдлаас хамгаалах санг Монгол банкны шаардлагын дагуу байгуулсан байх